Proszę czekać...

fachowisko logo ogłoszenia usług budowlanych remontowych instalacyjnych, znajdź fachowca

Polityka prywatności

1. WPROWADZENIE

1)

Polityka prywatności portalu fachowsiko.pl spełnia obowiązek dokumentacyjny wynikający w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


2)

Celem Polityki ochrony danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym przetwarzanym przez portal fachowisko.pl oraz określenie zasad i reguł postępowania, jakie należy podjąć, aby zapewnić ochronę przetwarzanym danym osobowym.


3)

Polityka stanowi zestaw praw, reguł i praktycznych wskazań regulujących sposób zarządzania ochroną danych osobowych przetwarzanych przez portal fachowisko.pl.


4)

Polityka wskazuje podstawy prawne, ogóle zasady odpowiedzialności i postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz sposoby komunikacji z osobami, których dane osobowe są przetwarzane.


2. UŻYTE DEFINICJE

1)

Ilekroć w Polityce jest mowa o pojęciach wymienionych poniżej, należy przez to rozumieć:


Administrator Danych – to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych tj. fachowisko.pl - Bartłomiej Kreczmer, ul.Karpia 29D/10 61-619 Poznań, [email protected].
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Podmiot przetwarzający/ procesor - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
Strona trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
Zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwolenie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Organ nadzorczy - oznacza Urząd Ochrony Danych Osobowych z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na czele.
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem fachowisko.pl.
Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików, zamieszczanych na urządzeniu Użytkownika.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

1)

Za przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochronę zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na portalu fachowisko.pl odpowiada Administrator Danych Osobowych (ADO).


2)

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez portal fachowisko.pl jest fachowisko.pl - Bartłomiej Kreczmer, ul.Karpia 29D/10 61-619 Poznań, [email protected], która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.


3)

Zadania i obowiązki ADO wymienione w rozporządzeniu wykonuje osobiście – fachowisko.pl - Bartłomiej Kreczmer, ul.Karpia 29D/10 61-619 Poznań, [email protected] w zakresie określonym w rozporządzeniu unijnym oraz niniejszej Polityce.


4)

Do obowiązków Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 24 rozporządzenia należy:


wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z zapisami rozporządzenia,


poddawanie środków technicznych i organizacyjnych cyklicznym przeglądom i aktualizacjom,


wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych,


stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40, lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia.


5)

Z uwagi, iż ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych zadania te wykonuje osobiście ADO – fachowisko.pl - Bartłomiej Kreczmer, ul.Karpia 29D/10 61-619 Poznań, [email protected] Do zadań tych należy:


informowanie podmiotu przetwarzającego, który przetwarza dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nim na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,


monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,


udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,


współpraca z organem nadzorczym,


pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.


4. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANCHY OSOBOWYCH

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)

Dane osobowe na portalu fachowisko.pl są zbierane bezpośrednio od osób, których to dane dotyczą tj. od fachowców, osób poszukujących usługi lub wystawiających opinię na portalu fachowisko.pl.


2)

Dane przechowywane są w formie elektronicznej i są odpowiednio, adekwatnie do zagrożeń zabezpieczone.


3)

Dane osobowe zbierane poprzez portal fachowisko.pl są zbierane w celu:


realizacji umowy zawieranej pomiędzy fachowcem a portalem fachowisko.pl polegającej na wyświetlaniu jego oferty na portalu fachowisko.pl,


umożliwienia poszukującemu usługi kontaktu z wybranym fachowcem,


umożliwienia poszukującemu usługi wystawienia opinii fachowcowi, z którego usług skorzystał.


4)

Dane osobowe klientów portalu fachowisko.pl są przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1)

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez portal fachowisko.pl zależy od rodzaju podejmowanych działań na portalu.


2)

Klient portalu:


fachowiec – przekazuje takie dane jak: login, hasło, email, nr telefonu, nr nip, nazwa i adres firmy, adres IP,


klient kontaktujący się z fachowcem poprzez formularz kontaktowy przekazuje takie dane jak: imię i nazwisko, nr telefonu, email,


klient wystawiający opinię fachowcowi na portalu przekazuje takie dane jak: imię, email, nr telefonu, adres IP.IDENTYFIKATOR I HASŁO

1)

Identyfikator i hasło użytkownika musi spełniać wymagania w zakresie hasła bezpiecznego w celu prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych.PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)

Dane osobowe przetwarzane przez portal fachowisko.pl będą przechowywane przez okres, w którym portal jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia przeprowadzenia ich kontroli.


2)

W każdej chwili przysługuje osobom, których dane są przetwarzane prawo do wycofania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych portalowi fachowisko.pl.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)

Dane fachowca są udostępniane poprzez portal fcahowisko.pl osobom poszukującym określonego rodzaju usług na ww. portalu.


2)

Dane osobowe klientów poszukujących określonego fachowca są przekazywane bezpośrednio do fachowca, który przedstawił ofertę usługi na portalu fachowisko.pl. Jednak sam poszukujący wybiera fachowca oraz zakres danych, które chce mu przekazać tj. może mu poza adresem emial podać nr telefonu lub np. swój adres zamieszkania. Forma kontaktu, jaką wybierze klient poszukujący zależy bezpośrednio od niego.


3)

Dane osobowe klientów wystawiających opinie fachowcom na portalu fachowisko.pl są udostępniane wszystkim klientom portalu fachowisko.pl. Każdy klient portalu może przeczytać, kto i kiedy wystawił daną ocenę danemu fachowcowi.


5. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANCHY OSOBOWYCH

1)

Polityka zarządzania naruszeniami obejmuje zasady zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zasady dokumentowania naruszenia danych osobowych oraz zasady zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych.


2)

W sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.


3)

Zgłoszenie naruszenia danych osobowych, musi zawierać, co najmniej:


opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,


imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji w przypadku portalu fachowisko.pl – dane kontaktowe do ADO,


opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,


opis środków, jakie zostały zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.


4)

Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. W konsekwencji ADO zawiadamia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Zawiadomienie to jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera takie informacje jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe ADO, od którego można uzyskać więcej informacji; konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania środków przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.


5)

Zawiadomienie nie jest wymagane, gdy administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych; administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat – na portalu fachowisko.pl o zaistniałym naruszeniu.


6. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z PODMIOTAMI

KLAUZULA INFORMATYCJA

1)

Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator danych osobowych podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej następujące informacje:


swoją tożsamość i dane,


jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:


-

art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,


-

art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,


o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, takich jak np. google, facebook czy Hotjar),


o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony,


o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,


o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,


o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,


czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,


o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,


informuje on osobę, której dane dotyczą, o innym celu przetwarzania niż cel dla którego dane osobowe zostały zebrane.KLAUZULA ZGODY

1)

Dane osobowe użytkowników portalu fachowisko.pl są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda wyrażana jest w formie pisemnej – zaznaczenie checkboxa przy wysyłaniu zapytania oraz wystawianiu opinii fachowcowi. Ponadto dane osobowe fachowców publikujących swoje oferty zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – w zakresie realizacji umowy tj. przedstawienia na portalu fachowisko.pl usług, jakie są w stanie świadczyć stronie poszukującej.


2)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

1)

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.


2)

Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba, że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.


7. SPOSOBY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH I ICH KOPII

1)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:


celu przetwarzania,


kategorii danych osobowych,


informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,


o okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,


o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,


o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,


o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,


jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach.


2)

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator pobiera opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

1)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.PRAWO BYCIA ZAPOMNIANYM

1)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:


dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,


osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw,


dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,


dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,


dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

1)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:


przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz


przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.


2)

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.PRAWO DO OGRANICZONEGO PRZETWARZANIA

1)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:


osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,


przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,


administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,


osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


2)

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.


8. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

RODZAJE COOKIES
Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika,
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba, że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

1)

Mechanizmy składowania i odczytu cookie - nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.


2)

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.


3)

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w pkt 8.4.CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

1)

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.


2)

Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookie do celów marketingowych oraz prezentowania reklam Użytkowników.


3)

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowania użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.SERWISY ZEWNĘTRZNE

1)

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika: Google, Facebook, Hotjar.MOŻLIWOŚĆ OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

1)

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do zapisanych plików Cookies.


2)

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie.


3)

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane pliki Cookie korzystając z narzędzi urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.WYMAGANIA SERWISU

1)

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.


2)

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.ZBIERANIE INFORMACJI O LOKALIZACJI

1)

Dane o geolokalizacji oraz adres IP są zbierane automatycznie.


2)

Lokalizacja geograficzna oraz adres IP i są niezbędne do poprawnego działania serwisu np. wyświetlania wyników wyszukiwania ofert fachowców.


9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1)

Właściciele portalu fachowisko.pl ponoszą odpowiedzialność w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów swojego portalu. Ponadto zapewnią poufność, dostępność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych danych osobowych. Co więcej zapewnią wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych, prawnych i technicznych, które minimalizują ryzyko naruszenia przetwarzanych danych osobowych.


2)

W przypadku naruszenia przetwarzanych danych osobowych, ADO niezwłocznie zawiadomi osoby, których dane osobowe zostały ujawnione o ich naruszeniu.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)

W przypadku zawarcia umów powierzenia (outsourcingu) szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych regulują stosowne umowy powierzenia zawarte pomiędzy ADO a procesorem.


2)

Portal fachowisko.pl nie sprzedaje uzyskanych danych osobowych osobom trzecim.


3)

Niniejsza Polityka będzie podlegać regularnym przeglądom i na tej podstawie w miarę wypracowywania praktycznych rozwiązań i doświadczeń będzie aktualizowana.

Dodaj ogłoszenie

Dziękujemy za przesłanie ogłoszenia.
Aby zarzadzać swoją ofertą, zweryfikuj się zakładając darmowe konto.